Промени в ЗКИР

Промени в ЗКИР 25.07.2016

На 20.07.2016 г. в Държвен вестник, бр. 57 беше обнародван Законът за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Основните акценти на приетия закон са:

  • Създаване на условия за ускоряване на процеса по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на страната чрез специално предвидена процедура за преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастрална карта;
  • Ясно разграничаване на контролните функции на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на териториалните й звена от дейностите, осъществявани от правоспособните лица;
  • Регламентиране на начина на използване и съхранение на хартиен носител на скиците и схемите от кадастралната карта и кадастралните регистри, издадени като електронен документ;
  • Премахва се възможността за обжалване на одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри.

Законът за изменение и допълнение влиза в сила от 26.07.2016 г.

Към всички новини