Комбинирани скици

Ценова листа на услугите предлагани от "ГИС - София" ЕООД /в сила от 17.04.2018 г./

Наименование на услугата Цена на обикновена услуга Срок обикновена (експресна) Код на услугата

Изработване на комбинирана скица между два слоя от изброените:

- цифров кадастрален план, поддържан до обявяването в ДВ на одобрената кадастрална карта;
- стар кадастрален план от помощен план;
- стар кадастрален план;
- регулационен план;
- стар регулационен план;
- застроителен план;
- подземни проводи и съоръжения;
- карта на възстановената собственост;
- извадка от ортофотоплан или спътниково изображение;
- оцифрена графика за целта на скицата.

В комбинираната скица може да се включи и кадастрална карта, като се заплаща само цената за закупуването в от АГКК.

 

Изработване на комбинирана скица между един от изброените слоеве и кадастрална карта

 

По желание на заявителя всеки слой след четвъртия може да се предоставя на паус.

60.00 лв (за 1 имот и два слоя) + 12.00 лв. за всеки допълнителен имот + 12.00 лв. за всеки допълнителен слой + такса за получените изходни данни от АГКК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.60 за лист паус, ако е заявен

15 работни дни (р.д.)
(5 р. д.)
53

Издаване на удостоверение за идентичност

(Издава се въз основа на комбинирана скица, изработена от "ГИС - София" ЕООД до 3 месеца от нейното издаване.)
24.00 лв. 15 р. д.
(5 р. д.)
54
Изработване на комбинирана скица между един от изброените слоеве в т. 53 и кадастрална карта 48.00 + такса за получените изходни данни от АГКК 15 р. д.
(5 р. д.)
55

Изработване на комбинирана скица за пълна или частична идентичност на поземлен имот /с данни от КККР и актуален регулационен план/. При повторно издаване на комбинирана скица  данните получени от КККР не се заплащат, ако не са настъпили промени от последното им изтегляне за клиента.

Към комбинираната скица може да се заяви и застроителен план.

32.40 лв. + таксата за получени изходни данни от АГКК + 12.00 лв. за всеки допълнителен имот

 

12.00 лв. - за добавен застроителен план

15 р. д.
(5 р. д.)
56
Изработване на комбинирана скица по чл. 13, ал. 6 от ППЗСПЗЗ (актуален кадастрален план или кадастрална карта, стар кадастрален план и действаща регулация) 84.00 лв. + 12 .00 лв. за всеки допълнителен слой + такса за получените изходни данни от АГКК 15 р. д.
(5 р. д.)
57
Изработване на скица по чл. 51, ал. 3 от Закона за хазарта, включително и удостоверение 156.00 лв. + такса за получените изходни данни от АГКК 10 р. д.
(5 р. д.)
83
Изработване на комбинирана скица за държавни и съдебни органи (независимо от броя на слоевете) 72 лв. + такса за получените изходни данни от АГКК 15 р. д. 87
Предоставяне на услуга при специфични изисквания на клиента Цена по договаряне Срок по договаряне 79

Забележки:

1. Всички цени са с включено ДДС.

2. За експресна услуга се заплаща цената на съответната услуга в двоен размер. При комбинираните скици експресната услуга може да не бъде изпълнена при констатиране на липса или негодност на плановете. Включената в първоначалната цена стойност на данните от АГКК се изключва преди изчисляване на двойния размер на таксата.

3. За извършване на услуги на хартиен носител по-голям от формат А4, единичната цена се увеличава с 2% за всеки кв.дм.

4. Услугата се заплаща при подаване на молбата, с изключение на услугите, при които е необходимо предварително проучване, а именно услугите от раздел ІІІ - „Комбинирани скици” и т.58, раздел IV. За тези услуги първо се заплаща такса за извършване на проучване -12.00 лева или 24 лева – за случаите, в които се заявяват и данни от КККР, която не подлежи на възстановяване. Доплащането на сумата до пълната стойност на услугата се извършва при получаването й.

5. Когато при заявяването се поиска предоставяне на услугата за издаване на комбинирана скица, освен на хартиен носител, и цифровмодел на грфичната част на комбинираната скица – за цифровия модел се заплаща допълнителна такса в размер на 50 % от цената на комбинираната скица (без да се включва при изчисляването сумата заплатена на АГКК за данни от КККР). при по-късно заявяване на цифров модел на графичната част на комбинираната скица се изпълнява т.12.

6. За извършване на изчисляване на площи на сечения, получени от отделни слоеве в комбинирана скица или разстояния се заплаща допълнителна цена в размер на 3,60 лева на сечение или разстояние.

7. Извън посочените по-горе цени, за предоставяне на заверено копие от издадени документи се заплаща цена 1,20 лв. на лист.