Предоставяне на данни

Ценова листа на услугите предлагани от "ГИС - София" ЕООД /в сила от 17.04.2018 г./

Наименование на услугата Цена на обикновена услуга Срок обикновена (експресна) Код на услугата
Предоставяне на координати и репераж на триангулачна точка 3.60 лв.

1 работен ден
(р. д.)

1
Предоставяне на координати и репераж на точка от РГО или осова точка 3.60 лв. 2 ч. 2
Предоставяне на коти и репераж на нивелачен репер 3.60 лв. 2 ч. 3
Предоставяне на копие от нивелета в цифров вид 36.00 лв. за 1 км, но не по-малко от 48.00 лв. 5 р. д.
(2 р. д.)
4
Издаване на копие от цифровия кадастрален план, поддържан до обявяването в ДВ на одобрената кадастрална карта за поземлен имот или сграда върху хартия 24.00 лв. 5 р. д.
(2 р. д.)
5
Издаване на копие от цифровия кадастрален план, поддържан до обявяването в ДВ на одобрената кадастрална карта за поземлен имот или сграда, съдържащо и списък с координати на точки от границата, съответно от сградата върху хартия 24.00 лв. + 0.24 лв. за всяка точка от границата или сградата 5 р. д.
(2 р. д.)
7
Издаване на скица с координати от помощен план за поземлен имот върху хартия
24.00 лв. + 0.24 лв. за всяка точка от границата
5 р. д.
(2 р. д.)
8
Издаване на копие за поземлен имот от стар кадастрален план, съдържащо и списък с координати на точки от границата върху хартия 24.00 лв. + 0.24 лв. за всяка точка от границата
5 р. д.
(2 р. д.)
10
Предоставяне на сканирано и трансформирано изображение на един кадастрален лист в цифров вид върху магнитен носител 54.00 лв. 5 р. д.
(2 р. д.)
11

Предоставяне на данни в цифров вид в *.dwg формат върху магнитен носител за всеки от информационните слоеве:

- цифров кадастрален план , поддържан до обявяването в ДВ на одобрената кадастрална карта
- стар кадастрален план
- регулационен план
- подземни проводи и съоръжения
- застроителен план
- сканирано изображение на кадастралните листове (в *tif формат)

 

до 4 ха за повече от един информационен слой (независимо от броя им) или до 10 ха само за един слой - 60 лв.,
над 4 ха за повече от един инф. слой, съответно над 10 ха за един - по 6.00 лв за 1 ха за всеки отделен информационен слой

5 р. д.
(2 р. д.)
12
Предоставяне на аерофотоснимки/ортофотоплан в цифров вид, летене 2006 10.00 лв/ха 5 р. д.
(2 р. д.)
13
Предоставяне на аерофотоснимки/ортофотоплан в цифров вид, летене 2008 10.00 лв/ха 5 р. д.
(2 р. д.)
14
Предоставяне на аерофотоснимки/ортофотоплан в цифров вид, летене 2011 15.00 лв/ха 5 р. д.
(2 р. д.)
15
Цифров модел на терена Цена по договаряне Срок по договаряне 16
Съгласуване на предоставени цифрови данни 3.00 лв/ха, но не по-малко от 18.00 лв 5 р. д. 91
Предоставяне на услуга при специфични изисквания на клиента Цена по договаряне Срок по договаряне 79

Забележки:

1. Всички цени са с включено ДДС.

2. За експресна услуга се заплаща цената на съответната услуга в двоен размер.

3. Услугата се заплаща при подаване на молбата.

4. За извършване на услуги на хартиен носител по-голям от формат А4, единичната цена се увеличава с 2% за всеки кв.дм.

5. Извън посочените по-горе цени, за предоставяне на заверено копие от издадени документи се заплаща цена 1,20 лв. на лист.