Кадастър

Ценова листа на услугите предлагани от "ГИС - София" ЕООД /в сила от 17.04.2018 г./

Наименование на услугата Цена на обикновена услуга Срок обикновена (експресна) Код на услугата
Конвертиране на файл от CAD-формат в dwg-формат 18.00 лв. 2 р. д. 40
Конвертиране на файл от ZEM в dwg-формат 18.00 лв. 2 р. д. 41
Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, когато изменението засяга обхват до три имота 96.00 лв. + такса за получените изходни данни от АГКК + цената по т. 42 и/или т. 43 15 работни дни (р.д.)
(8 р. д.)
44
Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, когато изменението засяга обхват над три имота 24.00 лв. + 30.00 лв. за всеки обособен имот + такса за получените изходни данни от АГКК + цената по т. 42 и/или т. 43 15 р. д.
(8 р. д.)
45
Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри при съединяване на ПИ 24.00 лв. + 15.00 лв. за всеки от съединяваните имоти + такса за получените изходни данни  от АГКК + цената по  т.43 15 р. д.
(8 р. д.)
46
Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри при изградени, надстроени и пристроени сгради
96.00 лв. + такса за получените изходни данни от АГКК + цената по  т. 43 15 р. д.
(8 р. д.)
48
Изработване на проект за изменение на схемите на самостоятелните обекти в сграда, с включен оглед на място на засегнатия СОС и съседите му
96.00 лв. + 12.00 лв. за всеки СОС и такса за получените изходни данни от АГКК 10 р. д.
(5 р. д.)
49
Преработка на изработен проект по искане на възложителя до 6 месеца от изработването му.
50% върху стойността на проекта по т. 44 - т.49 15 р. д.
(8 р. д.)
51
Издаване на допълнителен екземпляр от проекта по т. 44 - т. 49
15.00 лв 15 р. д.
(3 р. д.)
52
Издаване на допълнителен екземпляр от документ или скица върху хартия или паус. Извършва се само при заявяване на изработването на скицата и не може да се заявява след получаването й.

9.60 лв

*1.20 лв за услуги 58, 59, 60

3 р. д. 92
Издаване на допълнителен екземпляр от скица върху недеформируема материя
16.80 лв 3 р. д. 93
Предоставяне на услуга при специфични изисквания на клиента Цена по договаряне Срок по договаряне 79

Забележки:

1. Всички цени са с включено ДДС.

2. За експресна услуга се заплаща цената на съответната услуга в двоен размер.

3. За извършване на услуги на хартиен носител по-голям от формат А4, единичната цена се увеличава с 2% за всеки кв.дм.

4. Услугата се заплаща при подаване на молбата, с изключение на услугите с код от 42 до 49, при които сумата, която се заплаща при подаване на заявлението е 50% от стойността на заявените услуги.

5. За услугите по раздел ІІ, когато се извършват услуги за изменение на одобрен кадастрален план, се прилагат цените за изменение на КККР (без таксата за получени изходни данни от АГКК) + такса за проектни пл. номера, получени от отдел "Геодезиески и кадастрлни дейности"при НАГ на СО.

6. Проектите по раздел ІІ се предоставят в 2 екземпляра в графичен и цифров вид.

7. Извън посочените по-горе цени, за предоставяне на заверено копие от издадени документи се заплаща цена 1.20 лв. на лист.

8. Когато към услугата по т. 49 е уговорен оглед, който не се състои по вина на заявителя (неосигурен достъп в границите на обекта, закъснение повече от 15 мин. или др.) извършване на всеки следващ оглед се заявява и заплаща 20 лв. допълнително. Заявяването за допълнителен оглед се дописва допълнително от заявителя върху заявлението.