Удостоверeния за адреси

Ценова листа на услугите предлагани от "ГИС - София" ЕООД /в сила от 17.04.2018 г./

Наименование на услугата Цена на обикновена услуга Срок обикновена
(експресна)
Код на услугата
Издаване на нов адрес за недвижим имот за нежилищни нужди  28.20 лв. 10 работни дни (р.д.)
(3 р. д.)
58
Удостоверение за адрес на недвижим имот или за идентичност между стар и нов адрес на недвижим имот или старо и ново наименовние на улица
12.00 лв. 10 р. д.
(3 р. д.)
59
Издаване на удостоверителен документ за установяване на местоположение и очертание на самостоятелен обект по документ за собственост, с оглед на място и осигурен достъп в обекта при наличие на схеми на самостоятелните обекти в сградата, съгласно чл. 29, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър 30.00 лв. 15 р. д.
(7 р. д.)
60
Предоставяне на услуга при специфични изисквания на клиента Цена по договаряне Срок по договаряне 79

Забележки:

1. Всички цени са с включено ДДС.

2. За експресна услуга се заплаща цената на съответната услуга в двоен размер.

3. Услугата се заплаща при подаване на молбата, с изключение на услугите, при които е необходимо предварително проучване, а именно услугите от раздел ІІІ - „Комбинирани скици” и т. 58, раздел IV . За тези услуги първо се заплаща такса за извършване на проучване - 12.00 лв или 24 лв – за случаите, в които се заявяват и данни от КККР, която не подлежи на възстановяване. Доплащането на сумата до пълната стойност на услугата се извършва при получаването й. Таксата за услугата по т.60 от раздел IV, включваща оглед на място, се заплаща в пълен размер. Същата услуга се заявява от собственик или упълномощено от него лице.

4. Извън посочените по-горе цени, за предоставяне на заверено копие от издадени документи се заплаща цена 1.20 лв на лист.

5. Когато към услугата по т. 60 е уговорен оглед, който не се състои по вина на заявителя (неосигурен достъп в границите на обекта, закъснение повече от 15 мин. или др.) извършване на всеки следващ оглед се заявява и заплаща 20 лв. допълнително. Заявяването за допълнителен оглед се дописва допълнително от заявителя върху заявлението.