Стратегическа шумова карта на София

След спечелен търг, обявен от Столична община по Закона за обществените поръчки за изработване на Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация София, "ГИС - София" ЕООД в партньорство със "СПЕКТРИ" ЕООД, успешно изработи Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация София през 2009г.

Разработката е въз основа на Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) и Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на съвета относно оценката и управлението на шума в околната среда.

Целта на Стратегическата карта за шум е да представи нивата на шума, идващи от всички възможни шумови източници – транспортен (пътен трафик, въздушен, трамваен и ж.п. транспорт), индустриален и общ шум от всички източници. Картите са 24 на брой и представляват план-карти на агломерацията, върху които са нанесени шумовите нива от различните видове шумови източници разделени по части от денонощието - дневен период 7.00 - 19.00 ч.; вечерен период 19.00 - 23.00 ч; нощен период 23.00 - 7.00 ч. и денонощно ниво на шум.

Съгласно Директива 2002/49/ЕО, при необходимост обновяването на Стратегическите карти за шума се извършва на период от 5 години.

През 2012 г. "ГИС - София" ЕООД в партньорство със “СПЕКТРИ” ЕООД извърши нови шумови измервания за определяне нивото на шума в гр. София за пикови точки и във връзка с нови инфраструктурни обекти.

Вид шумов източник Период на измерване
Всички шумови източници СШК L24 СШК нощ СШК ден СШК вечер
Шумов източник - трамваен транспорт СШК L24 СШК нощ СШК ден СШК вечер
Шумов източник - пътен трафик СШК L24 СШК нощ СШК ден СШК вечер
Шумов източник - въздушен транспорт СШК L24 СШК нощ СШК ден СШК вечер
Шумов източник - общ ж.п.транспорт СШК L24 СШК нощ СШК ден СШК вечер
Шумов източник - промишленост СШК L24 СШК нощ СШК ден СШК вечер

Текстова разработка към проекта

СШК ден - дневен период 07:00 - 19:00 ч.

СШК вечер - вечерен период 19:00 - 23:00 ч.

СШК нощ - нощен период 23:00 - 07:00 ч.

СШК LK24 - денонощно ниво на шум

Актуализация на шумовите нива 2012

Актуализация на шумовите нива 2017

 
Към всички водещи проекти