Комбинирани скици

Разнообразната база данни, с която разполагаме, качеството ни на правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър, както и дългогодишният ни опит с плановете и картите на Столицата ни позволяват да Ви предложим изработване на разнообразни видове комбинирани скици.

Комбинираните скици за пълна или частична идентичност, ще Ви послужат за удостоверяване промяната на границите и площта на определен недвижим имот чрез съвместяване на информация от различни емисии на кадастъра с данни от планове за регулация (градоустройствени планове), помощни планове, карта на възстановената собственост, ортофотозаснемане и др.

Комбинираните скици служат също за издаване на виза за проектиране, при извършване на отчуждаване, за възстановяване на собственост върху бивши земеделски земи попадащи в урбанизирани територии.

Според конкретните нужди и предназначението на скицата, в нея се включват и съвместяват различни информационни слоеве. При необходимост се използват и данни от геодезически измервания и трасиране на планове.

Към необходимата Ви комбинирана скица, по заявка от Ваша страна, може да Ви предоставим и удостоверение за идентичност, представляващо подробно текстово описание на установените факти от скицата.

Всички видове комбинирани скици, които може да изработим за Вас и техните цени може да откриете тук.