Електронни услуги - iSofMap

Електронните услуги, предоставяни чрез интернет приложението за достъп до цифрови данни на Столична община iSofMap - http://www.isofmap.bg, които "ГИС-София" ЕООД предлага, са:

Комбинирана скица за пълна или частична идентичност 

Извадка от цифров модел на КВС, кадастрален или регулационен план

Данни от цифров модел (на регулационен план)

Удостоверение за адрес на недвижим имот.

Тези услуги се извършват автоматично чрез приложението iSofMap и са подписани с електронен подпис. "ГИС-София" ЕООД не носи отговорност, в случай че административен орган не приеме електронно подписаната услуга.

Заплащането на електронните услуги в iSofMap се извършва само в приложението, чрез ePay с банкова разплащателна карта Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro, MasterCard electronic.  

Получаването на готовия продукт става в средата на iSofMap след заплащане на услугата и автоматичната й обработка.

За пълноценното ползване на специализираните данни, предоставяни от iSofMap, са необходими познания относно естеството им. Те са свързани с познаването на ЗУТ (Закон за устройство на територията), ЗУЗСО (Закон за устройството и застрояването на Столична община), ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър), ЗСПЗЗ (Закон за собствеността и ползването на земеделските земи) и други подобни, свързани с устройство на територията и собствеността, както и свързани с тях поднормативни актове.

iSofMap е ГИС приложение, разработено от нашия екип, за визуализиране на кадастрална, регулационна, устройствена и друг вид информация за територията в интернет среда. Приложението успешно интегрира и осигурява свободен публичен онлайн достъп до базите данни, с които разполага информационната система на кадастралните, регулационните и застроителните планове на Столична община - СОФКАР.

В iSofMap ще откриете:

Актуална електронна карта, отразяваща до най-малки подробности кадастъра и регулацията на София.

Възможност за разглеждане, включване и наслагване на разнообразни слоеве с информация - административна карта, общ устройствен план, регулационен план, кадастрална карта и кадастрален план предхождащ КККР, карта на възстановената собственост и други.

Свободен онлайн достъп до допълнителни тематични карти с паметници на културата, зони, велоалеи, шумова карта и др.

Безплатен достъп до множество данни за: местонахождението, границите и характеристиките на недвижимите имоти - адрес, планоснимачен номер, номер на УПИ, номер на кадастрален лист, площ по графични данни, етажност, конструкция на сградите, позволена плътност на застрояване, КИНТ и много други.

Ползване на електронни услуги – автоматизирано заявяване, изработване и получаване на подписани с електронен подпис Комбинирана скица за пълна или частична идентичност по чл. 16 от ЗКИР,  Извадка от цифров модел и Данни от цифров модел.