Блог

Това е блог, свързан с дейността на "ГИС-София" ЕООД, в който ще откриете интересни правни статии в областта на кадастъра и устройственото планиране, актуална, полезна и интересна информация в областта на географските информационни системи.

Правните статии са изготвени от главния юрисконсулт на дружеството - Петя Цурева

Петя Цурева е завършила с отличие юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" - специалност "Право". Магистър е и по "Европейска интеграция и дипломация на ЕС" от същия университет, със защитена с "Отличен" магистърска теза на тема: "Налагане на имуществена санкция на държава членка при неизпълнение на правото на Европейския съюз".

От 2016 г. практикува в областта на вещното право, в частност - кадастър и устройствено планиране.

От 2019 г. е лектор на различни курсове в областта на кадастъра и строителството.

 

Разполагане на сградите на основното застрояване в Урегулираните поземлени имоти

Разполагане на сградите на основното застрояване в Урегулираните поземлени имоти

Изменение на кадастралния регистър по отношение на сгради

Изменение на кадастралния регистър по отношение на сгради

Въпроси и отговори, свързани с кадастъра и устройственото планиране

Въпроси и отговори, свързани с кадастъра и устройственото планиране

Прилагане на чл. 117а от ЗУТ при оцифряване на планове и карти

Прилагане на чл. 117а от ЗУТ при оцифряване на планове и карти

Урегулиране на поземлени имоти в духа на чл. 16 и чл. 17 от ЗУТ

Урегулиране на поземлени имоти в духа на чл. 16 и чл. 17 от ЗУТ

Въпроси, свързани с вписването в кадастралния регистър на недвижимите имоти

Въпроси, свързани с вписването в кадастралния регистър на недвижимите имоти

Изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри

Изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри

Технически паспорт на строежите

Технически паспорт на строежите

Вписване на актове в Кадастралния регистър на недвижимите имоти от СГКК

Вписване на актове в Кадастралния регистър на недвижимите имоти от СГКК

Отговорност при дефекти на строителния обект след въвеждането му в експлоатация

Отговорност при дефекти на строителния обект след въвеждането му в експлоатация

Въпроси, свързани с вписване на актове в Кадастралния регистър на недвижимите имоти от АГКК

Въпроси, свързани с вписване на актове в Кадастралния регистър на недвижимите имоти от АГКК

Пространствени данни през призмата на ЗКИР и свързаните с тях проблеми

Пространствени данни през призмата на ЗКИР и свързаните с тях проблеми

Изменение на ЗУТ по отношение на местоположението на регулационната линия

Изменение на ЗУТ по отношение на местоположението на регулационната линия