Лични данни

Онлайн декларация за поверителност

Какво са лични данни?

Съгласно Общия регламент за защита на данните, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".

Защо „ГИС-София“ ЕООД събира и съхранява лични данни?

За да Ви предоставим всички услуги от предмета на дейност на дружеството, е необходимо да съберем лични данни с цел:

1. Индивидуализиране на клиентите и контрагентите ни, на заинтересованите лица - собствениците и/или носителите на други вещни права върху недвижими имоти;

2. Установяване на връзка с Вас по телефон, адрес и/или електронна поща с цел кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на задълженията ни по най-коректния, добросъвестен и удовлетворяващ Ви начин по подадените заявления, молби и жалби, включително и чрез формата за обратна връзка на сайта на Дружеството;

3. За всички дейности, свързани с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на договорните ни правоотношения, както и със събиране на вземания, произтичащи от последните - за изготвяне на всякакви документи в тази връзка (договори, допълнителни споразумения, всякакви търговски, счетоводни и други документи);

4. Защита на законните права и интереси на собствениците и носителите на ограничени вещни права върху недвижимите имоти – обекти на кадастъра, свързана с неприкосновеността на принадлежността им към правото на собственост в процедура по изработване на Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) или проекти за изменение на КККР във връзка с поддържането й в актуален вид;

5. В изградения към „ГИС-София“ ЕООД Център за професионално обучение (ЦПО), личните данни на обучаващите се събират с цел най-коректно обслужване на всички правни и законови необходимости и организационни дейности, съпътстващи целия процес на обучението и крайните резултати от него;

Редица от горепосочените цели са изрично обусловени от нормативните изисквания и разписания на: Правото на ЕС; Международните договори, по които Република България е страна; Закона за счетоводството; Данъчно осигурителния процесуален кодекс; Закона за задълженията и договорите; Закона за собствеността; Закона за кадастъра и имотния регистър; Закона за геодезията и картографията; Закона за устройство на територията; Закона за собствеността и ползването на земеделеските земи и правилника за прилагането му; Закона за наследството; Закона за гражданско състояние; Закона за електронния документ и електронния подпис; Търговския закон; Закона за защита на потребителите; Закона за достъп до обществена информация; Закона за професионалното образование и обучение; Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното Образование; Наредба № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години; Изпълнение на изискванията на международни класификатори за стандартизация, като ISO 9001:2015 и други, както и всички относими към тях подзаконови нормативни актове.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за гореописаните цели и не се използва с цел злоупотреба и навлизане в личното Ви пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, „ГИС-София“ ЕООД ще поиска от Вас допълнително съгласие.

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да предаваме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

Получатели на Вашите данни могат да бъдат държавни или общински органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

„ГИС-София“ ЕООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени срокове.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп, като:

 1. Физическият достъп до помещения, обработващи лични данни, е базиран на ограничен физически достъп (на база заключващи системи и механизми) до зоните в обекта с ограничен достъп, включително и тези, в които са намират комуникационно-информационните системи.
 2. Всички документи на хартиен носител, съдържащи лични данни, са подредени в шкафове, които са заключени в помещенията с ограничен достъп.
 3. Достъпът до системите, обработващи по електронен способ лични данни - локални компютри, комуникационно информационни системи - мрежови и периферни комуникационни устройства, специализирано разработени и инсталирани софтуерни продукти (системен и потребителски софтуер); Географската информационна система на кадастралите и регулационните планове на Столична община „СОФКАР”, е ограничен чрез уникални потребителски идентификатори и пароли.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

„ГИС-София“ ЕООД по Ваше искане е длъжено да Ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. В случай че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните;
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на „ГИС-София“ ЕООД или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото Ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни;
 • Източникът, от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от Вас;
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика на тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп по образец, което можете да получите на гишета No1 и No2 на партерния етаж в офиса на дружеството.

За да удостоверите Вашата самоличност е необходимо да представите документ за самоличност и да попълните Вашите: три имена, ЕГН/ЛНЧ, клиентски номер, постоянен/настоящ адрес, телефонен номер, електронна поща,  описание на искането, предпочитана форма за предоставяне достъпа до лични данни (устно/писмено), подпис, дата, а когато заявлението се подава от упълномощено лице и нотариално заверено пълномощно.

Местоположение: гр. София 1000, ул. „Сердика“ 5, ет.5

Телефон: + 359 2 923 82 80; + 359 2 930 79 21

Интернет страница: www.gis-sofia.bg

С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Ел. поща: ihristova@gis-sofia.bg

Телефон: +359 88 843 47 88

Можете да прочетете повече за това как и защо използваме Вашите лични данни тук:

Уведомление за поверително третиране на личните дани (Декларация за поверителност)

Сподели