На вниманието на нашите клиенти!

01.11.2018

Уважаеми клиенти,

Във връзка с постъпили в дружеството въпроси относно разминаване между регулационните линии и кадастралната карта, бихме искали да Ви предоставим следната информация:

Оцифряването на регулационните планове е извършено през периода 2000-2006/7 г. чрез сканиране, дигитализиране и векторизиране на графичните оригинали по одобрена от главния архитект на СО технология. Графиката на регулационните планове е съвместена с цифровия вид на кадастралния план, който е послужил за основа при изработването на регулационния план.

Съвпадение може да се установи, само когато кадастралния план (карта) е послужил за основа на регулационния план, т.е. когато от графиката е видно, че регулационната линия е изчертана върху имотната граница.

Поради използването на различни способи и методи, като например - кадастралната карта е изработена от преки измервания в цифров вид, а регулациониия план е одобрен и оцифрен през периода 2000-2006/7 г., би могло да се получи несъответствие между регулационните линии и кадастралните граници от кадастралната карта. При такава ситуация, следва да се обърнете към правоспособно лице по смисъла на ЗКИР за консултация.

Сподели