ГИС-София с над 1600 извършени услуги от КККР

05.08.2020

От началото на годината „ГИС-София” ЕООД, в качеството си на правоспособно лице по кадастър, е приело и обработило над 1600 заявления за извършване на административни услуги за издаване на официални документи по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Сред тях най-голям е броят на извършените изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти – 569 към началото на месец август.

Процедурата за извършване на някои видове административни услуги от Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) от правоспособни лица по кадастъра бе уредена с промените в ЗКИР през месец август 2019г. Чрез промените бе осигурено право на всяко лице, придобило правоспособност по реда на ЗКИР, да извършва определени дейности по административно обслужване. Целта е да се подобри и ускори обслужването на гражданите и бизнеса.

Дейностите и официалните документи по ЗКИР, които „ГИС-София” ЕООД извършва и издава като оправомощено по закон лице, включват:

  1. Издаване на скица на поземлен имот (в урбанизирана и неурбанизирана територия)
  2. Издаване на скица на сграда
  3. Издаване на схема на самостоятелен обект в сграда
  4. Извършване на изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти
  5. Издаване на удостоверение за наличие или липса на данни
  6. Издаване на удостоверение за характеристиките на поземлен имот

Документите се изработват от служители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), които ги прикачват в информационната система на кадастъра, разпечатват се и се удостоверяват от „ГИС-София” ЕООД с официален печат на АГКК, след което се предоставят на потребителите на хартиен носител.

За извършване на услугите гражданите не дължат допълнителна такса към „ГИС-София” ЕООД. Те заплащат нормативно определената държавна такса за съответната услуга, а документите имат силата на официален документ, издаден от АГКК.

Заповядайте! Ние ще се радваме да Ви бъдем полезни!