Заявления от клиенти за отразяване на промени в ПУП

18.08.2020

Клиентите на „ГИС-София” ЕООД, могат да подават уведомления за нови измененията на плановете за регулация и застрояване /ИПР, ИПРЗ, ИПЗ/ или влезли в законна сила нови подробни устройствени планове /ПУП/, така че те да бъдат отразени своевременно в създадената и поддържана от дружеството информационната система СОФКАР, респективно iSofMap.

В информационната система на ГИС-София се поддържат в актуалност регулационните и застроителните планове, действащи на територията на Столична община. Актуализация на цифровите данни се извършва ежедневно, а информация за настъпилите в тях промени постъпва в дружеството по определен ред чрез уведомления от отговорните институции – Направление „Архитектура и градоустройство” (НАГ), отговорниците на райони на Столична община в Дирекция „Териториално планиране”, техническите служби в районните администрации.

За отразяване на информация, касаеща ИПР/ИПРЗ/ИПЗ или влезли в сила нови ПУП, „ГИС-София” ЕООД си партнира и със своите клиенти. Така, ако разполагате с данни за настъпила промяна, която все още не е отразена в нашата информационна система, бихте могли да ни съдействате за ускоряване на процедурата по нейното актуализиране, като сами подадете информацията за това към нас.

Заявление или писмо в свободен текст, за отразяване на нови ИПР/ИПРЗ/ИПЗ или нови одобрени ПУП, може да входирате, както на място в офисите на дружеството, така и да изпратите на имейл dblajeva@gis-sofia.bg.

Благодарим Ви, че ни помагате да подобрим нашите услуги!