Стратегическа шумова карта на София

След спечелен търг, обявен от Столична община по Закона за обществените поръчки за изработване на Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация София, "ГИС - София" ЕООД в партньорство със "СПЕКТРИ" ЕООД, успешно изработи Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация София през 2009г.

Разработката е въз основа на Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) и Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на съвета относно оценката и управлението на шума в околната среда.

Целта на Стратегическата карта за шум е да представи нивата на шума, идващи от всички възможни шумови източници – транспортен (пътен трафик, въздушен, трамваен и ж.п. транспорт), индустриален и общ шум от всички източници. Картите са 24 на брой и представляват план-карти на агломерацията, върху които са нанесени шумовите нива от различните видове шумови източници разделени по части от денонощието - дневен период 7.00 - 19.00 ч.; вечерен период 19.00 - 23.00 ч; нощен период 23.00 - 7.00 ч. и денонощно ниво на шум.

Съгласно Директива 2002/49/ЕО, при необходимост обновяването на Стратегическите карти за шума се извършва на период от 5 години. Последната актуализация на картата бе извършена през 2023 г.

Сподели