Електронен регистър на архитектурните документи

В качеството си на изпълнител към Оперативна Програма „Административен капацитет” на ЕС по проект „Повишаване качеството на административното обслужване от Дирекция „Административна” на Направление „Архитектура и градоустройство” към Столична община (СО) чрез облекчаване на регулаторните режими и развитие на електронен регистър”, "ГИС - София" ЕООД проектира и разработи база данни и електронен регистър на архитектурните документи към всички видове обекти, съхранявани в архива на НАГ – СО.

Създадена е единна структура на документите за всички видове обекти в архива на НАГ. Сгради, инфраструктурни, точкови, линейни и мрежови обекти и съоръжения, временни и преместваеми съоръжения са организирани в единна структура, която позволява добавяне в базата на всеки от видовете обекти в по-късен момент.

ЕРАД поддържа няколко вида идентификационни описания на обектите, съответно и няколко начини на достъп до тях. Достатъчно е потребителят да посочи интересуващата го сграда на графиката в среда на ЕРАД, или да зададе за търсене актуални или бивши описатели на местоположението, които са му известни – планоснимачен номер или кадастрален лист по кадастрален план, квартал и парцел (УПИ) по регулационен план, или елементи на административния адрес. Като резултат обектът се визуализира на картата и се получава информация за мястото в архива (помещението и шкафа), където се намират папките със съответните документи за него.

Създаденият електронен регистър позволява също:

-  разглеждане на сканираните изображения на всички документи за обекта, независимо как и на колко места са подредени в архива;

-  разпечатване на документите в различни размери и мащаби, според нуждите на клиента;

-  поддържане на многопотребителски достъп  - според правата си, потребителят има достъп до една или друга част от информацията.

До края на месец юли 2013 г., в ЕРАД е въведена около 1/10 от цялата налична информация в архива на НАГ към СО – 6 100 сгради и инфраструктурни обекти, подредени в 5 300 класьора и са сканирани над 1 330 000 чертежи и други документи.

Към настоящия момент "ГИС - София" ЕООД продължава попълването на ЕРАД, като всички обекти включени в електронния регистър, се публикуват в Интернет в реално време.

Сподели