Минали събития

Проект "Повишаване на квалификацията на служителите в Агенция по геодезия, картография и кадастър чрез обучения за по-ефективно изпълнение на служебните задължения"

В изпълнение на  договор  между АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (АГКК) и „ГИС - София” ЕООД за извършване на услугите и дейностите по изпълнение на Дейност 2 „Придобиване и подобряване знанията на служители на АГКК при работа с ГНСС технологии (подготовка, извършване и обработка на измервания с GPS апаратура)" по проект "Повишаване на квалификацията на служителите в Агенция по геодезия, картография и кадастър чрез обучения за по-ефективно изпълнение на служебните задължения", в края на 2013 г. бяха проведени обучения, организирани на територията на област Плевен, Пловдив и София с участници - служители от СГКК и ЦУ на АГКК.

Семинар „Практически аспекти при създаването и поддържането на кадастралната карта”

28.06.2013 г.

Семинар на тема: „Практически аспекти при създаването и поддържането на кадастралната карта” се проведе на 28.06.2013 г. Събитието бе организирано от "ГИС - София" ЕООД съвместно с Камарата на инженерите по геодезия /КИГ/. На семинара присъстваха около 100 колеги-геодезисти, половината, от които са членове на КИГ. В обратната връзка от Семинара е изразено желанието на участниците за по-често организиране на подобни събития, с програма съдържаща актуални теми и конкретни казуси.