Актуализaция 2017 на Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация София

02.07.2018

С Решение № 232 от 26.04.2018 на Столичен общински съвет е одобрена “Актуализираната Стратегическата карта за шум в околната среда на агломерация София” изработена от “СПЕКТРИ” ЕООД в сътрудничество с “Географска информационна система - София” ЕООД.

Актуализирането на изработената и одобрена през 2009 г. Стратегическа шумова карта за агломерация София е в изпъление на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) и Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на съвета за оценката и управлението на шума в околната среда. Същото показва актуалното състояние на акустичната среда, включително и ефективността на предприетите до момента мерки за ограничаване и намаляване на шума на територията на агломерация София.

Актуализираната стратегическа шумова карта дава актуален поглед върху територията на агломерация София по отношение на шумовото натоварване и ще осигури възможност за планиране и развитие на тихите зони и жилищните комплекси за пребиваване, отдих и почивка.

Съвсем скоро на всички заинтересовани ще бъде осигурен достъп до информацията в цифров вид и през интернет приложението iSofMap, където като отделна тематична карта ще бъдат добавени картите по вид шумов източник и период на измерване.

Решение № 232/26.04.2018г. и всички приложения към него може да откриете на интернет страницата на Столичен общински съвет.

Сподели