Комбинирани скици

В ГИС-София изработваме разнообразни видове комбинирани скици. Според конкретните Ви нужди и предназначението на скицата, в нея включваме и съвместяваме различни информационни слоеве. При необходимост използваме и данни от геодезически измервания и трасиране на планове.

Комбинираните скици за пълна или частична идентичност, ще Ви послужат за удостоверяване промяната на границите и площта на определен недвижим имот чрез съвместяване на информация от различни емисии на кадастъра с данни от планове за регулация (градоустройствени планове), помощни планове, карта на възстановената собственост, ортофотозаснемане и др.

Комбинираните скици могат да Ви послужат още за издаване на виза за проектиране, при извършване на отчуждаване, за възстановяване на собственост върху бивши земеделски земи попадащи в урбанизирани територии.

По заявка от Ваша страна, към необходимата Ви комбинирана скица, може да предоставим и удостоверение за идентичност, представляващо подробно текстово описание на установените факти от скицата.

Всички видове комбинирани скици и техните цени може да откриете тук.