Информационни слоеве

СОФКАР поддържа и съвместява разнородна и огромна по обем геопространствена информация за територията на СО, на базата на която създаваме специализирани географски бази данни съобразени със специфичните изисквания на нашите клиенти.

В СОФКАР ежедневно се поддържат и актуализират данни за:

-  граници, площ, кадастрален номер, трайно предназначение, начин на трайно ползване и адрес на недвижимите имоти;

-  очертание, площ, кадастрален номер, етажност, конструкция, предназначение и адрес на сградите;

-  собствениците и носителите на ограничени вещни права върху недвижимите имоти, както и за документите въз основа на които те се легитимират;

-  подземните проводи и съоръжения, включващи: водопроводна мрежа, канализационна мрежа; топлопроводна, паропроводна, газопроводна мрежи, слаботокова и силнотокова мрежа; инсталационни колектори;

-  информация за паметници на културата, термални извори, рекламни съоръжения, пощенски кодове, изборни секции и др.

Всички геопространствени данни се поддържат в единен лесно достъпен цифров формат, което дава възможност за кръстосани, многофакторни анализи, изследване на пространствени закономерности за оценка и обосноваване на управленски решения при планиране и управление на територията.