СОФКАР

В ГИС-София сме разработили и поддържаме собствена географска информационна система, наречена СОФКАР, която включва данни за кадастъра, регулационните планове и техните изменения, функции на сгради, информация за адреси, имена на улици, информация за собственост, релеф и други.

Информационната система СОФКАР е създадена, за да подпомага работата на Столична община с геопространствени данни при вземане на управленски решения във връзка с планиране и устройство на териториите и при управление на общинската собственост. Системата отговаря на всички съвременни изисквания и тенденции в тази област, като позволява ефективно използване и управление на данните.

СОФКАР поддържа и съвместява разнородна и огромна по обем геопространствена информация, на базата на която създаваме специализирани географски бази данни, съобразени със специфичните изисквания на потребителите. Във връзка с обслужването на нашите клиенти, системата позволява лесно намиране на всякакви обекти, изготвяне на справки за различни нужди, автоматизирано издаване на скици и обслужване на потребителите.

Създадена е организация за получаване в реално време на данни от компетентните органи и заинтересовани лица за настъпилите промени в недвижимите имоти, която ни позволява да гарантираме достоверност, пълнота и актуалност на информацията.

Сподели