Отдалечен достъп

За да облекчим своите потребители, чиято работа налага ежедневно ползване на геопространствена информация, предоставяме възможност за пряк достъп до данните, налични в СОФКАР.

Достъпът до данните се извършва чрез изграждане на телекомуникационна свързаност с „ГИС – София” ЕООД чрез VPN в точката Ви за достъп. Екип от наши специалисти инсталира на Вашето работно място специализиран софтуер и провежда обучение.

Срещу месечен абонамент можете да визуализирате множество данни относно кадастър от различни емисии, карта на възстановената собственост, кадастър на подземните проводи и съоръжения, подробни устройствени планове за регулация и застрояване, обхвати на заповеди за допускане до изработване на ПУП, общ устройствен план, наименования на улици и адреси, ортофотоплан с няколко емисии  от 2000 г. до наши дни, общински имоти, имоти в процедура по отчуждаване, ръчни скици и хандриси, карта на паметниците на културата и други тематични карти.

Срещу допълнително заплащане съгласно ценоразписа, можете да ползвате услуги от информационната система за експорт на цифрови данни, справки за отделни имоти и собствеността върху тях по архивен и по-стар кадастрален план, както и справки за устройствения статут на отделни УПИ по регулационен план и справки за паметници на културата.

За повече информация се свържете с нас на sofkar_support@gis-sofia.bg.

Сподели