Обработка на архивни снимки

Архивните снимки носят ценна информация за състоянието на територията към предишен момент. С тяхна помощ е възможно разрешаването на различни спорни казуси. Архивните снимки се съхраняват във Военно-Географската служба (ВГС) или в Геокартфонда на АГКК. Предоставените от клиента архивни снимки на специалистите в отдел "Фотограметрия" се обработват по съвременен начин, чрез методите на дигиталната фотограметрия.

Изходният материал, предоставен от клиентите, са предимно диапозитиви, контактно копирани от аерофилма (негатив). Диапозитивите се сканират с фотограметричен скенер.

Архивните аероснимки имат различно приложение:

  • В съдебни дела при спор за имотни граници.
  • За уточняване на предишно състояние на имоти и сгради.
  • За установяване на бившите граници на имоти, съгласно Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
  • За изготвяне на технически експертизи.

Сподели