Генериране на дигитален модел на терена

Дигиталните модели на терена (ДТМ) се използват широко при изучаване и планиране на редица процеси (напр. изучаване състоянието на предпазните диги около реките, моделиране на риска от наводнения, изчисляване на обеми и пр.). Създаването на точни ортофотопланове е невъзможно без наличието на прецизен модел на терена.

ДТМ съдържат данни за релефа във вид на точки с известни координати и надморски височини, във вид на хоризонтали или на геореферирано растерно изображение, чиито пиксели носят информация за надморската височина. Извличането на данните за релефа може да става ръчно или автоматично. Точността на ДТМ зависи от разделителната способност на снимките, от точността на аеротриангулацията, от метода на генериране на ДТМ.

За получаване на актуална пространствена информация успешно прилагаме аерозаснемане на Столична община (през годините 2006 - 2020) с размер на пиксела върху терена 10-20 см.

Сподели