Стереокартиране на ситуация и релеф

Стерео- и моно картирането е извличане на векторна информация за територия, покрита от аероснимки и спътникови изображения. Методът е ефективен за големи територии, тъй като спестява много преки геодезически измервания.

В стерео режим се проследяват и изчертават редица специализирани данни – релеф, подпорни и укрепителни стени, надземни проводи и съоръжения, водни течения и водни площи, трайни насаждения и др. Изходната информация се съхранява в слоеве. В процеса на стереокартиране може да се добавя и атрибутна информация чрез предварително създадени кодови таблици.

При стереообработката на аероснимките допълнително могат да се определят метрични характеристики на обектите: терен, земни форми (ями, оврази и т.н.) и растителност (височина, вид), както и ширина на пътища, реки, потоци и т.н.

Векторната информация от стереокартиране намира приложение в тризмерното (3D) моделиране на градска среда. "ГИС-София" ЕООД може да визуализира Вашия имот и прилежащите му сгради, тези в квартала или територия по Ваш избор от въздушните снимки, с които разполага.

Различава се различна по детайлност триизмерна информация:

  • Сградите се представят като отделни “кутии”
  • Всяка сграда е с отделно изчертан покрив
  • Изчертан покрив до най-малкия детайл
  • Покриване на фасадите със снимки (текстуриране).

"ГИС - София" ЕООД успешно изработва дигитални едромащабни топографски карти (ЕТК) и специализирани карти, отговарящи на съвременните стандарти и технологии.

Методът за създаване и обновяване на ЕТК и специализирани карти е комбинация от дистанционни дигитални технологии, топографо-геодезически методи и способи и допълнителни източници на информация. Използваните технологии позволяват повишаване качеството на дигиталните ЕТК и специализирани карти, като значително се снижава себестойността и се намалява времето за тяхното създаване (обновяване).  

Сподели