Кадастрални и геодезически услуги

Ценова листа на услугите предлагани от "ГИС - София" ЕООД /в сила от 01.03.2024 г./

Заявление за извършване на услуги

Наименование на услугатаЦена на обикновена услугаСрок обикновена (експресна)

Трасиране и означаване на граница на поземлен имот (включва стойността на трайните знаци, с които се материализират на място точките от границата на ПИ).

За имоти над 5 дка цена и срок по договаряне

300.00 лв. за имот до 6 гранични точки

10 р.д.
Трасиране и означаване на граница на поземлен имот по предходната точка за всяка точка след шестата 10.00 лв.  
Заснемане на граница на поземлен имот или сграда Цена по договаряне, но не по-малко от 300 лв. 15 р.д.
Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, когато изменението засяга до три поземлени имота включително 450.00 лв. 15 р.д.
/8 р.д./
Изработване на проект по предходната точка за повече от три поземлени имота Цена по договаряне Срок по договаряне
Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри при съединяване на поземлени имоти до три имота включително 190.00 лв. 15 р.д.
/8 р.д./
Изработване на проект по предходната точка за повече от три поземлени имота и/или необходимост от геодезическо заснемане Цена по договаряне Срок по договаряне
Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри при изградени, надстроени и пристроени сгради 450.00 лв. 15 р.д.
/8 р.д./
Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за нанасяне/изменение на схема на самостоятелен обект в сграда 230.00 лв. 10 р.д.
/5 р.д./
Проект за схема на самостоятелен обект по предходната точка след първия в същата сграда на един и същ собственик до три обекта включително 70.00 лв. на обект  
Проект за схема на самостоятелен обект по предходната точка след първия в същата сграда над три обекта или различни собственици Цена по договаряне Срок по договаряне
Удостоверение за приемане на проект за изменение на КККР от СГКК 45.00 лв. на обект Срокът на СГКК
Издаване на хартиен екземпляр от проекта по предходните точки (т.9 - т.12 от приложената Ценова листа на услугите предлагани от "ГИС-София" ЕООД) 20.00 лв. Срокът по т.9 - т.12
Предоставяне на услуга при специфични изисквания на клиента Цена по договаряне Срок по договаряне

Забележки:

1. Всички цени са с включен ДДС.

2. За експресна услуга се заплаща цената на съответната услуга в двоен размер. При комбинираните скици експресната услуга може да не бъде изпълнена при констатиране на липса или негодност на плановете.

3. Услугата се заплаща при подаване на заявлението, с изключение на услугите, при които е необходимо предварително проучване. За тези услуги първо се заплаща такса за извършване на проучване, а именно: за нивелети и нов адрес се заплаща такса 25 лв.; за комбинирани скици и проекти за изменение на КККР се заплаща такса 50 лв., която не подлежи на възстановяване. Доплащането на сумата до пълната стойност на услугата се извършва при получаването й.

4. Проектите по раздел II т. 9 до т. 12 от ценовата листа, вкл. се предоставят в цифров вид. При по-късно заявяване на услуга по т. 14 срокът е 5 работни дни.

5. Когато към услугите по т. 12 и т. 21  от ценовата листа е уговорен оглед, който не се състои по вина на заявителя (неосигурен достъп в границите на обекта, закъснение повече от 15 мин. или др.), извършване на всеки следващ оглед се заявява и заплаща 25 лв. допълнително. Заявяването за допълнителен оглед се дописва допълнително от заявителя върху заявлението.

6. При заявление по т. 12 и липса на застроена площ на обекта в документа за собственост или в инвестиционния проект тя може да бъде изчислена в срок и цена по договаряне, но не по-малко от 150 лв.


 

Сподели