Предоставяне на данни

Ценова листа на услугите предлагани от "ГИС - София" ЕООД /в сила от 01.01.2023 г./

Заявление за извършване на услуги

Наименование на услугатаЦена на обикновена услугаСрок обикновена (експресна)
Предоставяне на координати и репераж на полигонова/осова точка или кота и репераж на нивелачен репер 5.00 лв.

веднага

Предоставяне на копие от нивелета в цифров вид 56.00 лв. до 1 км 5 р.д.
/2 р.д./
Издаване на скица с координати от кадастрални планове, съхранявани в архива на НАГ или от стар кадастрален план към помощен план 31.00 лв. 5 р.д.
/2 р.д./

Предоставяне на данни в цифров вид в *.dwg формат върху магнитен носител за всеки от информационните слоеве:

- цифров кадастрален план, предхождащ кадастралната карта
- регулационен план
- подземни проводи и съоръжения
- застроителен план
- сканирано изображение на кадастралните листове /в *tif формат/

70.00 лв. до 4 ха за повече от един информационен слой (независимо от броя им) или до 10 ха само за един слой, в една координатна система

5 р. д.
(2 р. д.)
Данните по предходната точка над 4 ха за повече от един информационен слой, съответно над 10 ха за един слой Цена по договаряне 5 р.д.
/2 р.д./
Предоставяне на ортофотоплан в цифров вид - аерозаснемане 2006, 2008, 2011 - до 10 ха 10.00 лв./ха 5 р.д.
/2 р.д./
Предоставяне на ортофотоплан в цифров вид - аерозаснемане 2006, 2008, 2011 - над 10 ха Цена по договаряне Срок по договаряне
Предоставяне на ортофотоплан в цифров вид - аерозаснемане 2020 - до 10 ха 15.00 лв./ха 5 р.д.
/2 р.д.
Предоставяне на ортофотоплан в цифров вид - аерозаснемане 2020 - над 10 ха Цена по договаряне Срок по договаряне
Цифров модел на терена Цена по договаряне Срок по договаряне
Проверка за съответствие на цифровия модел и графичните оригинали 20.00 лв. Срок по договаряне
Издаване на допълнителен екземпляр от документ или скица върху хартия или паус. Извършва се само при заявяване на изработването на скицата и не може да се заявява след получаването й. 12.00 лв
*5.00 лв. за услуги по т.19, 20, 21
Срокът на документа/скицата
Издаване на допълнителен екземпляр от скица върху недеформируема материя 24.00 лв. Срокът на скицата
Проучване на документи и проверка на данни, въведени в кадастралния регистър на недвижимите имоти /КРНИ/ с цел подаване на заявление за извършване на изменения в КРНИ 15.00 лв. до 20 имота веднага
Проучване на документи и проверка на данни, въведени в кадастралния регистър на недвижимите имоти /КРНИ/ с цел подаване на заявление за извършване на изменения в КРНИ 18.00 лв. над 20 имота веднага
Проучване на документи и проверка на данни, въведени в кадастралния регистър на недвижимите имоти /КРНИ/ с цел подаване на заявление за извършване на изменения в КРНИ 24.00 лв. над 40 имота веднага
Предоставяне на услуга при специфични изисквания на клиента Цена по договаряне Срок по договаряне

Забележки:

1. Всички цени са с включен ДДС.

2. За експресна услуга се заплаща цената на съответната услуга в двоен размер.

3. Услугата се заплаща при подаване на заявлението, с изключение на услугите, при които е необходимо предварително проучване. За тези услуги първо се заплаща такса за извършване на проучване, а именно: за нивелети и нов адрес се заплаща такса 20 лв.; за комбинирани скици и проекти за изменение на КККР се заплаща такса 40 лв., която не подлежи на възстановяване. Доплащането на сумата до пълната стойност на услугата се извършва при получаването й.

4. Когато при заявяването се поиска предоставяне на услугата за издаване на комбинирана скица, освен на хартиен носител и цифров модел на графичната част на комбинираната скица, за цифровия модел се заплаща допълнителна такса в размер на 50 % от цената на комбинираната скица. При по-късно заявяване на цифров модел на графична част на комбинирана скица, до една година от издаването й, се заплаща като т. 4.

5. При заявяване на данни по т. 4 в различни координатни системи се доплаща 15 лв.

Сподели